ข่าวสดใหม่ทุกชั่วโมงส่งตรงถึงมือคุณ

คำสั่งฟ้าผ่า กกต.ถอดถอนเบอร์ 1″สมพงษ์ สายนภา”ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

0

คณะกรรมการเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี ออกหนังสือด่วนที่สุด ถอนชื่อ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หมายเลข 1 ไม่มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้ง เจอข้อหามีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 เรื่องนี้ได้ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 ต่อเมื่อ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ที่ ลต(ชบ.)0002/381แจ้งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่ง นายกเทศมนตรี หมายเลข 1 เนื่องจากตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาจอมเทียน เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 19 ก.พ.2564  ซึ่งต่อมา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ114 กรณีความปรากฎว่า นายสมพงษ์ สายนภา ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 50(25) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใดๆในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพราะมีความประพฤติในทางท่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีตำแหน่ง และยังไม่พ้น 5 ปี นับแต่วันที่พ้นตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้งนั้น

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 

โฆษณา – อ่านบทความต่อด้านล่าง

 ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ขอเรียนว่า คณะกรรมการเลือกตั้งไม้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 36/2564 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 สั่งให้ถอนชื่อ นายสมพงษ์ สายนภา ออกจากการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน หมายเลข 1 จึงได้ประสานแจ้งมาเป็นการด่วนเพื่อขอรับการสนุนช่วยดำเนินการแจ้งให้ นายสมพงษ์ สายนภา ทราบอีกทางหนึ่งด้วย หากว่า นายสมพงษ์ ประสงค์จะอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคที่มีเขตอำนาจภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 56 วรรคท้าย ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการพิจารณา และวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิ

     ข่าวโดย..พัชรพล  ปานรักษ์  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี

 


ดูข่าวต้นฉบับ

Leave A Reply

Your email address will not be published.